My Inner Peace

Piramidele din Dahshur sau acolo unde Deșertul vorbește din interior spre exterior

Gândul de a vedea în sfârșit piramidele îmi creștea tensiunea arterială cu fiecare kilometru cu care ne apropiam. Eram atât de nerăbdătoare să intru într-una dintre aceste structuri și, în același timp, analizam traficul în și în afara Cairoului pentru a înțelege de ce toată lumea ne sfătuiește să nu conducem în Egipt. Sinceră să fiu, nu este mai nebunesc decât traficul din India și mă gândeam că m-aș fi putut obișnui. În cele din urmă, atunci când regulile nu sunt respectate, ai dreptul să faci orice, pentru că nimeni nu te-ar putea învinui vreodată, nu? 😊 Poate că ar putea da vina pe statutul tău de turist sau pe faptul că ești femeie, dar nu și pe faptul că nu respecți regulile de circulație. Pe scurt, aș fi putut conduce în Egipt, dar nu am făcut-o. Aveam cu mine un prieten „speriat” care a preferat să nu închiriem o mașină fără șofer, așa că iată-mă, nemulțumită de faptul că nu am condus în Egipt. Cu toate acestea, pentru călătorii lungi, a fost mai bine să nu conduc, deoarece am avut șansa să mă odihnesc și chiar să trag un pui de somn. 😊

Piramida Roșie (Red Pyramid), Dahshur, Egipt

Soarele era sus, fiecare minut făcea ziua mai fierbinte și, în cele din urmă, am ajuns în necropola Dahshur. După o oră și jumătate de când părăsiserăm Ministerul Turismului și Antichităților, Esra a oprit mașina în parcarea Piramidei Roșii, a treia piramidă ca mărime din Egipt, construită între 2575–2551 î.Hr. de către faraonul Sneferu. Am sărit brusc din mașină doar pentru a permite ca întreaga mea ființă să fie fascinată de această structură. Am făcut câteva poze afară și apoi ne-am îndreptat spre intrare. A fost prima piramidă în care am intrat și a fost impresionantă. A trebuit să coborâm cu spatele 61 de metri pe un pasaj mic (0,91 m înălțime și 1,2 m lățime) fiind atenți la fiecare treaptă pe care o lăsam în urmă. În caz contrar, am fi putut aluneca și astfel coboram mai repede. 😊 Am avut norocul să fim singurii vizitatori la acel moment, altfel ar fi trebuit să facem loc pentru alte persoane care ar fi urcat și coborât.

Pasajul se termina într-o cameră mare (12 metri înălțime și ridicată în 11 trepte), unde tavanul era plin de lilieci. Din acea cameră începea un nou pasaj orizontal scurt care se termina într-o altă cameră similară cu prima, unde a trebuit să urcăm pe o scară de lemn pentru a ajunge la cea de-a treia cameră (înălțime de 15 metri), camera de înmormântare, după cum ne-a informat unul dintre paznicii care venise după noi la puțin timp.

În Piramida Roșie (Red Pyramid), Dahshur, Egipt

Ne-am întors urcând pe același pasaj spre intrare, am avut o nouă ședință foto afară și ne-am întors la mașină. Prima experiență a fost uimitoare, așa că eram gata să o trăiesc pe a doua.

La un kilometru mai departe se află Piramida Îndoită (Bent Pyramid) construită de același faraon în jurul anului 2600 î.Hr. Se numește piramida îndoită, deoarece are două unghiuri diferite de înclinare, pornind de la 54 de grade și, după 47 de metri, schimbându-și unghiul la 43 de grade înclinare. Imediat după ce am ajuns la locul respectiv, a venit un autobuz plin de turiști și s-au îndreptat spre intrare. Așadar, am decis să nu intrăm în acesta pentru a evita să fim prinși pe pasaje mici și să pierdem timpul așteptând trecerea oamenilor. Prin urmare, am început să facem câteva fotografii afară când un gardian al sitului ne-a spus că ar trebui să ocolim piramida unde există o altă piramidă mai mică construită pentru soția faraonului. Wikipedia spune că această „Piramidă Satelit” a fost construită pentru „Ka” (sufletul faraonului). Cred că oamenii spun multe povești doar pentru a te face să faci niște lucruri, ca apoi să aibă motiv să-ți ceară bacșiș.

Așadar, am început să alerg în jurul Piramidei Îndoite bucurându-mă de deșertul de sub picioare și simțindu-mă liberă ca niciodată, de când a început această pandemie SARS-Covid 19. Acolo, am simțit că spiritul meu se întorcea în fiecare celulă a corpului meu. Eram atât de fericită și voiam doar să stau acolo și să mă bucur de moment pentru o vreme. Și asta am făcut. La scurt timp după ce prietenul meu m-a ajuns, am făcut câteva fotografii și ne-am îndreptat spre mașină fără a vizita ”Piramida Satelit” din spatele Piramidei Îndoite. Între timp, gardianul s-a dus acolo și probabil că ne aștepta să facă niște bani, dar doar am văzut mica piramidă din afară și ne-am întors la mașină. Da, țopăiam fericită bucurându-mă cu toată ființa de aceste energii magice.

Piramida Îndoită (Bent Pyramid) și Piramida Satelit, Dahshur, Egipt

A treia piramidă pe care o puteți vedea în Dahshur este Piramida Neagră (Black Pyramid), la 1,5 kilometri distanță de Piramida Îndoită (Bent Pyramid). A fost construită de regele Amenemhat III între anii 2055–1650 î.Hr., dar nu este deschisă pentru turiști. De fapt, datorită faptului că această piramidă nu a fost construită din piatră ca și celelalte, ci din cărămizi de noroi, structura sa nu este atât de solidă. Mai mult, fiind construit în apropierea Nilului și într-o parte inferioară a văii, a dus la probleme de scufundare sub pământ, suferind multiple fisuri. Consecința instabilității sale a dus la închiderea sa pentru a evita de a pune viețile oamenilor în pericol. Cu toate acestea, i-am făcut o fotografie de la Piramida Îndoită și am salut-o de departe.

Va urma…

Sunt autor independent, iar dacă vă place ceea ce scriu, vă invit să-mi susțineți activitatea printr-o donație la alegere.


 

Dahshur Pyramids or where the Desert speaks from inner out

The thought of finally seeing the pyramids was increasing my blood pressure with each kilometer we were approaching. I was so keen to enter one of these structures, and in the same time, I was analyzing the traffic in and outside Cairo to understand why everyone is advising you not to drive in Egypt. To be honest it is not crazier than the traffic in India, and I was thinking I could get used to it. Afterall, when rules are not respected, you are entitled to do anything because no one could ever blame you, right? 😊 Maybe they could blame your tourist status or the fact that you are a woman, but not the fact that you don’t respect the rules. Long story short, I could drive in Egypt but I didn’t. I had a ”scared” friend with me that preferred not to rent a car without a driver, so here I am, unsatisfied with the fact that I didn’t drove in Egypt. Yet, for long journeys, it was better not to drive as I had the chance to rest and even take a nap. 😊

Red Pyramid, Dahshur, Egypt

The sun was up, each minute was making the day hotter and finally, we arrived in Dahshur necropolis. After an hour and a half since leaving the Ministry of Tourism and Antiquities, Esra stopped the car in the parking lot of the Red Pyramid, the third largest Pyramid in Egypt, built between 2575–2551 BC by the Pharaoh Sneferu. I suddenly jumped out of the car just to let my entire being to be mesmerized by this structure. We took some pictures outside, and then we headed towards the entrance. It was the first pyramid we went inside of, and it was impressive. We had to go down backwards for 61 meters on a small passage (0.91 m in height and 1.2 m wide) being careful at each stair we were leaving behind. Otherwise, we could have slip and go down faster. 😊 We’ve been lucky to be the only visitors at that time, otherwise we would have had to make room for other people coming up and down.

The passage was ending up into a large chamber (12 meters high and raising in 11 steps), where the ceiling was full of bats. From that chamber a new short horizontal passage starts ending up on another chamber similar to the first one, where you have to go up on a wooden staircase to reach the third chamber (15 meters high) the burial chamber, as the guard reaching us after a while told us.

Red Pyramid third chamber

We went back climbing on the same passage towards the entrance, we had a new photo session outside and we went back to the car. The first experience was amazing, so I was ready to live the second one.

One kilometer further there is the Bent Pyramid built by the same Pharaoh around 2600 BC. It is called the Bent Pyramid because it has two different angles of inclination, raising at 54-degree, and after 47 meters changing its angle to 43-degree inclination. Right after we reached the place, a bus full of tourists came and they headed towards the entrance. So, we’ve decided to skip entering this one to avoid being caught on small passages and loose time waiting for the people to pass. Hence, we started to take some pictures outside when a guardian of the site told us we should go around the pyramid where there is another smaller pyramid built for the wife of the Pharaoh. Wikipedia says this ”Satellite Pyramid” was built for the ”Ka” (the souls of the Pharaoh), so I guess people are telling a lot of stories just to make you do some things and to receive a tip for it afterwards.

So, I started to run around the Bent Pyramid enjoying the desert under my feet and feeling free as never before since this SARS-Covid 19 pandemic started. There, I felt as my spirit was coming back to each cell of my body. I was so happy and I wanted just to sit there and enjoy the moment for a while. And I did. Soon after my friend joined me, we took some pictures and we headed back towards the car without visiting the Satellite Pyramid behind the Bent Pyramid. Meanwhile the guard went there and he probably was waiting for us to make some money, but we just saw the small pyramid from outside, and we went back to the car. Yep, I was jumping around happy and full of these magic energies.     

Bent Pyramid and Satellite Pyramid, Dahshur, Egypt

The third pyramid you can see in Dahshur is the Black Pyramid, 1.5 kilometers away from the Bent Pyramid. It was built by King Amenemhat III between 2055–1650 BC, but it is not open for tourists. Actually, due to the fact that this pyramid out of stone as the others, but built with mud bricks, its structure it’s not that solid. Moreover, being built near the Nile and in a lower part of the valley, led to sinking problems under the ground, suffering multiple cracks. The consequence of its instability led to the current status of being closed to avoid putting people’s lives at risk. Nevertheless, I took a picture of it from the Bent Pyramid and we greet it from far.  

To be continued…

I am an independent writter, so if you like my stories, I invite you to support my activity with a donation.